Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Thạch Liên nhiệm kỳ 2019 -2024, diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIX và lập thành tích chào mừng đại hội MTTQ các cấp tiến tới đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX.