Cơ chế, chính sách hỗ trợ trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
Ngày 31/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.
Cơ chế, chính sách hỗ trợ trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Theo đó, hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 1 Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: Đối với các cơ sở chăn nuôi thì hỗ trợ 25.000 đồng/kg lợn hơi (lợn con, lợn thịt các loại); hỗ trợ 30.000 đồng/kg lợn hơi (lợn nái, lợn đực đang khai thác);  Đối với doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thì hỗ trợ 8.000 đồng/kg lợn hơi  (lợn con, lợn thịt các loại); hỗ trợ 10.000 đồng/kg lợn hơi (lợn nái, lọn đực đang khai thác) và mức hỗ trợ này tối đa không quá 30% số lỗ do dịch bệnh sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng và tiền bồi thường bảo hiểm (nếu có); Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và chủ hộ nuôi giữ lợn giống cụ kỵ, ông bà thì hỗ trợ mức 500.000 đồng/con lợn.

 Hỗ trợ cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh với mức hỗ trợ là 200.000 đồng/người/ngày làm việc; 400.000 đồng/người/ngày nghỉ, ngày lễ, tết.

 Thời điểm áp dụng mức hỗ trợ bắt đầu từ ngày 27/6/2019 đến hết ngày 31/12/2019.

Nguồn: http://tuphaphatinh.gov.vn